نمایشگاه مطبوعات امسال بی رونق و تا حدی مخوف!

Sobh Eqtesad - - News -

شاید بتوان ادعا نمود که بدلیل عدم وجود راهکارهای راهبردی در یک چنین جایگاهی ، ما در نمایشگاه مطبوعات به جای رفع مشکالت زیربنایی مطبوعات و رسانه ها در کشور ، تبلیغات لوگو یا حد اکثر رسانهای می کنیم. در اصل نمایشگاه مخصوص ارائه مســتقیم کاال یا خدماتی است که در حالت روز مره و طبیعی قابل ارائه نیستند اما طی چند سال گذشته هیچ بازخوردی از این الزامات در افراد مشاهده نشده است. چند تن از دوستان اعطای جوایــز را کامال بو دار و باند بازانه و رانتی معرفی نمودند که این خود مفهوم ناکارامدی مدیران را بدنبال داشــت اگر چه میتوان عنوان نوعی فســاد را نیز بر آن مترتب دانست .مشکل دار ترین بخشی که دوســتان روی آن انگشت میگذاشتند بخش مخوف نمایشگاه برای حضور مسئولین بود که علت اصلی آن حضور مال باختگان موسسات اعتباری و مترصد یافتن مسئولی که او را به باد ناســزا و شعار بکشند بود و همین امر هم نمایشگاه را متهم مینمود که هم روز اول برای افتتاح رئیس جمهور نیامد و اسحاق جهانگیری را فرستاد و هم روز آخر برای اختتامیه علی الریجانی برنامه حضور خود را بهم زد و روزهای دیگر هم هر مسئولی سر و کله نشــان میداد با تقابل جدی این دسته که محل دیگری را برای دادخواهی نیافته بودند ، مواجه میشد. در آخر چند نفر از دوستان به نکته مهمی اشاره کردند و آن این بود که با این همه حضور منفی ، خود سانسوری مطبوعات اجازه نداد حتی یک شعار و یا یک مصاحبه از مال باختگان منتشر شود و این بیماری را متاسفانه شدیدا رو به گسترش ارزیابی نمودند. در نمایشگاه مطبوعات امسال جدیت همکاران موجب دعوت و حضور ۶۰۱ نفر از مســئولین و اخذ ۷۲ فقره مصاحبه در غرفه موسسه سخن گستر شده بود و دفتر یادبود موسسه در نمایشگاه مشحون از مستندات این حضور پر رنگ بوده است. والسالم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.