انتشار اسامی فراکسیون امید را مناسب نمیدانم

Sobh Eqtesad - - News -

یک عضو فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی با بیان این که «اگر فراکســیون امید تصمیم به انتشــار اســامی بگیرد به تصمیم فراکســیون احترام میگــذارم» گفت: پیامدهای منفی انتشار اسامی از پیامدهای مثبتش بیشتر است.محمود صادقی در گفتوگو با ایسنا با بیان این که «تا جایی که در جریان هستم هنوز جمع بندی نهایی برای انتشــار اسامی اعضای فراکسیون امید انجام نشــده اســت» گفت: دیدگاهی بر این نظر است که اســامی منتشر شود البته بنده شــخصا با این کار خیلی موافق نیستم و نمیدانم که آیا تصمیمی گرفته شده یا نه. اما اگر چنین تصمیمی گرفته شــده باشــد به عنوان عضو فراکسیون امید به آن احتــرام میگذارم.نماینده مردم تهران در مجلس درباره این که چرا معتقد است نباید اسامی اعضای فراکسیون امید منتشر شود، اظهار کرد: انتشار اسامی چه فایدهای دارد؟ در واقع راهی که بتوانیم تشخیص دهیم فردی تبعیت نکرده وجود ندارد، زیرا رأی افراد در مجلس محرمانه اســت و اگر بخواهیم آن را شفاف کنیم به این معناست که در رأی محرمانه افراد کنکاش کرده و محرمانه بودن را رعایت نکردهایم.وی همچنین بیان کرد: از جهت دیگر، به هر حال مقدمات تعیین لیســت امید در مجلس هم از ابتدا مشخص بود، در مرحله دوم راهبرد اصالح طلبان و شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان بر این نبود که اصالح طلبان ۰۰۱ درصد در لیســت قرار گیرند، در واقع از همان ابتدا راهبرد این بود که اصولگرایان میانه هم در لیست جایی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.