آمریکا چارهای جز ترک پایگاههایش در منطقه ندارد

Sobh Eqtesad - - News -

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی گفت: آمریکاییها بیخود در منطقه ما پایگاه زدند و دیر یا زود باید این پایگاهها را ترک کنند. به گزارش آنا، نشست خبری دکتر علیاکبر والیتی دبیــر کل مجمع جهانــی بیداری اســالمی بهمنظور تشــریح و تبیین اهداف و برنامههــای اجــالس بینالمللی محبان اهلبیت (ع) و مساله تکفیریها صبح دیروز در ســالن رضوان بسیج صدا و سیما برگزار شد.دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت پیامبر گرامی اسالم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: اجالس بینالمللی محبان اهل بیت (ع) و مساله تکفیریها که قرار اســت اول آذر در تهران برگزار شود از اهمیت ویژهای برخوردار است که بر اساس آیه تطهیر و حدیث ثقلیــن که مورد تایید مورخان و جمع ادبای اهل ســنت و شیعه اســت، حول محور وحدت مسلمین برگزار میشــود.وی تصریح کرد: امروز دشــمنان اســالم در یک موضوع متفق هستند و آن ایجاد تفرقه میان مسلمین است. البته اکسیر مبارزه با این مرض که بهواســطه آمریکا و عمال منطقــهای آن رقم خورده، وجود اهل بیت (ع) است.والیتی افزود: برای این اجالس از بیش از ۰۰5 تن از علمای اســالم اعم از شیعه و سنی از 94 کشور دعوت شده است که در نوع خود بینظیر اســت.رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشــگاه آزاد اسالمی اظهارکــرد: آمریــکا و رژ یم صهیو نیســتی دنبــال تفرقهاند و این اجــالس یــک NGO بزرگ بینالمللی برای مقابله با سیاســتهای خصمانــه آمریــکا و صهیونیستهاست که دییرخانه آن در تهران تشکیل شد و شورای عالی آن از بین دانشــمندان و فرهیختگان دنیا هســتند.وی گفت: داعشیها زمانی که مجروح میشــوند در اسرائیل مداوا و دوباره به میدان جنگ علیه مســلمان بازگردانده میشــوند. امروز مقامهــای آمریکایی اقرار میکنند که داعش را پدید آوردهاند تا اسالم را دین توحش معرفی کنند.والیتی در ادامه به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.وی در پاسخ به سوالی درباره ســخنان سعد حریری در عربستان اظهارداشت: حریری این گونه بیان کرده که در مالقات به بنــده گفته اســت که در امــور داخلی لبنان دخالت نکنید که اصال چنین چیــزی مطرح نبود.وی افزود: مذاکرات ما به هیــچ وجه تند، خشن و این مواردی که گفته اند، نبوده است و اینها القائات سعودی ها و دیگرانی اســت که مایل نیستند لبنان در آرامش باشد و دوستی استراتژیک دو کشور را ببینند.دبیــرکل مجمــع جهانی بیداری اســالمی تصریح کرد: در ایــن دیدار به جز بنده سفیر ایران در لبنان هم حضور داشت و ما هیچ گونه تهدیدی نکردیم، محور دیدار با سعد حریری روابط دو جانبه و منطقه ای بود.والیتی خاطرنشــان کرد: از طرفی وی خواست که میان ایران و عربستان وساطت کند که من گفتم ما مشکلی با مذاکره نداریم ولی به ســعودی های بگوئید شما سه سال

است یمن را ویران کردید و اجازه ورود غذا و دارو را نمــی دهید.وی ادامه داد: در این دیدار به آقای حریری گفتم به سعودی ها بگوئید که از جنایات انسانی در یمن دست برداریــد چرا که اینها ربطی به سیاســت ندارد و باید با یمنی ها مذاکره کنند چون مساله یمن راهکار صرفا سیاسی دارد و نه بمباران کور.دبیرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی گفت: به آقای حریری گفتم از اتحاد احزاب گروه های سیاســی داخلی لبنان استقبال می کنیم و این کشور امروز یکی از امن ترین کشورهای اسالمی است کــه این امر از برکت مقاومت اســالمی و مردم فهیم و آگاه لبنان اســت.وی اظهار کرد: ایران و لبنان برادر و متحد هســتند و روابــط راهبردی با یکدیگــر دارند و در رابطه با مساله استعفای آقای حریری این یک موضوع داخلی اســت و امیدواریم اگر قوانین داخلی آنهــا اجازه دهد بعد از این تحوالت یکی دو هفته اخیر، آقای حریری به لبنان بازگــردد و در این رابطه که وی سر کار بماند یا نه مردم لبنان باید تصمیم بگیرند.مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در پاسخ به این سوال که آیا در اجالس محبان اهل بیت از شخصیتهای دولتی دیگر کشورها هم دعوت شده است، گفت: خیر؛ اجالس یک اجالس فصلی بین فرهیختگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.