مردم کرمانشاه از این حادثه هم سربلند بیرون میآیند

Sobh Eqtesad - - News -

معاون پارلمانی رئیسجمهور روز دوشنبه با انتشار پیامی، ضمن ابراز همدردی با خانواده های آســیب دیدگان زمین لرزه اخیر، جان باختن جمعی از هموطنان مان در مناطق زلزله زده استان های کرمانشاه و ایالم را تسلیت گفت.به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این پیام با ابراز تاسف از تلفات و آسیب های این حادثه، با هموطنان زلزله زده ابراز همدردی کرده و نوشــته است:بدون تردید مردم غیور و سختکوش استانهای مرزی کرمانشاه و ایالم بویژه شهرســتانهای قصرشیرین و ســرپل ذهاب که در طول دفاع مقدس فداکاریهای بینظیری داشــته اند، از این حادثه نیز ســربلند بیرون خواهند آمد.وی با قدردانی از نیروهای امداد و نجات و اقشــار مختلف مردم این دو استان که از همان دقایق اولیه وقوع این حادثه به کمک آسیب دیدگان شتافتهاند، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقالب تاکید فرمودند مســئوالن نیز از ســاعات اولیه در صحنه امدادرســانی فعاالنه حضور یافته اند کــه امیدواریم با این کار جمعی، قدری از آالم آســیب دیدگان کاسته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.