پیگرد سازندگان متخلف مسکن مهر

Sobh Eqtesad - - News -

حمید بنایی عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «صبح اقتصاد» دربــاره آمار و میزان خســارات وارده به حادثه دیدگان زلزله استان کرمانشاه، گفت: با دستور آقــای الریجانی کمیســیون هــای عمران و اجتماعی مجلس موظف شدند تا در این زمینه وارد عمل شــوند. وی با بیان اینک متاســفانه تخلفات مهندســی و امضاء فروشی باعث این رخدادها می شود که به هیچ وجه قابل بخشش نیست. نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: بعد از بازدید درصورت احراض تخلف ســازندگان مسکن مهر حادثه دیده در زلزله استان کرمانشاه، قطعا در جایگاه نظارتی متخلفین را به مراجع قضایی معرفی میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.