لزوم تسریع در امر بازسازی مدارس

Sobh Eqtesad - - News -

حجــت االســالم آزادیخــواه ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس شــورای اســالمی در گفت و گو با «صبح اقتصاد» با اشاره به زلزله اخیر با بیان اینکه بسیاری از مدارس و آموزشگاه های استان کرمانشــاه تخریب شده است، تصریح کرد: برابــر اطالع واصله در مناطــق زلزله زده و گفته وزیر آموزش و پرورش تا این لحظه، 7 مدرســه در شــهر سرپل ذهاب و ۸ مدرسه روســتایی در اطراف این شهر به طور کامل تخریب شدهاند. حجت االسالم آزادی خواه اضافه کرد: همچنین در منطقه ثالث باباجانی ۲ مدرسه در شهر و ۵ مدرسه نیز در روستاهای اطراف شهر تخریب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.