سما نگین معاونت های دانشگاه آزاد اسالمی گیالن است

Sobh Eqtesad - - News -

گیالن_فرحی؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی گیالن با تاکید بر اســتفاده از امکانات فضای مجازی در مجموعه سما، اظهار کرد :سما مانند نگینی درخشان و به عنوان یکی از معاونت های خوب دانشــگاه اســت. ابراهیم چیرانی در نشست مسئوالن و مدیران حوزه معاونت سما دانشگاه آزاد اسالمی و آموزشکده اظهار کرد: از ســال 79 با سما آشنا هستم و تاکنون اخبار خوب مجموعه؛ مربوط به سما بوده است. چیرانی با بیان اینکه شاهد شتاب رشد در مجموعه ســما از آن ســالها تا کنون بودم افزود: نکته ای که بایــد مورد توجه قرار گیرد پایداری و اســتمرار این وضعیت در سما است.سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی گیالن همکاران خوب و همدلی ها و ایده های جالب ســمائیان در این مسیر را یاریگر دانست. وی با تاکید بر اینکه برای تولید ثروت از ایده ها در سما می توان روی ظرفیت های دانشــگاه ازاد اســالمی حساب کرد افزود: نخبه ســنجی و آمــوزش از راه دور دو بحث مورد تاکید ماست و آموزش و پرورش استان نیز در این زمینه از ما حمایت می کند.چیرانی سن شناسایی نخبه را از چهار سالگی عنوان کرد و گفت: برخالف اینکه ما فکر می کنیم باید در دبیرستان دنبال نخبه باشیم شناسایی نخبگان را باید از دوران پیش دبستان آغاز کرد. سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمی گیالن سن چهار تا هفت سال را بهترین سن برای شناخت استعداد های کودکان دانست و گفت: خانواده ها نیز در این زمینه مشــتاق کســب اطالعات بیشترند.چیرانی از دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما گیالن خواســت تا افکار و ایده های خود را در اختیار دیگر شهرستان ها قرار دهد تا ســما گیالن به عنوان یک الگوی جامع در کشور معرفی شود. سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی گیالن بر پیشرفت واحد های ســما در شهرســتانهای اســتان تاکید کرد و گفت: ارتباط با اســتانداری گیالن و حضور دانشگاهیان دانشگاه آزاد در کار گروه آموزشــی اســتانداری گیالن از دیگر خواسته های ما از شماست.ابراهیم چیرانی با تاکید بر گسترش موسسه زبان ســما گفت: اکنون تجارت ما با کشور های آسیای میانه در حال گســترش است و عالوه بر زبان انگلیسی اقبال عمومی به سایر زبان ها نیز بیشــتر است. وی با تاکید بر گسترش موسسه زبان ســما بر تربیت نیروی توانمند برای حضور در بازارهای جهان تاکید و گفت: اســتانداری گیالن در حال تشکیل کارگروه های تخصصی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.