افکار عمومی در انتظار برخورد با متخلفان مسکن مهر

Sobh Eqtesad - - News -

حاال دیگر میتوان به خوبی درک کرد چرا مــردم حاضر نیســتند در 7۱۱ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی زندگی کنند. اگر تا دیروز بحث دور بودن از مراکز شغلی، نبود خدمات، وسایل حمل و نقل، پارک، مدرسه، مسجد، درمانگاه و غیره در سایتهای مسکن مهر مطرح بود، حاال دیگر ایمنی این واحدها عالمت ســوال شده و دیگر کسی نمیتواند پز اســتحکام و احداث بر اساس آیین نامه ۰۰۸۲ را بدهد.به گزارش ایسنا، کسی هم جوابگو نیســت. دولتمردان دیروز سکوت پیشه کردهاند و مسووالن امروز حرفی برای گفتن ندارند. مهندسان ناظر هم قطعا راهی برای فرار از مسوولیت پیدا میکنند. شاید هم از فردا کمان انتقاد را به سمت یکدیگر نشانه بروند. اما هیچکس بهتر از آن کودکی که بادکنکهای جشــن تولدش از پشــت دیوارهای فرو ریختهی مسکن مهر کرمانشاه نمایان شده، معنی ناامنی را نمیفهمد. کوشــش برای پاســخ نــدادن بــه تلفن خبرنگاران در این روزها به مســابقهای بین مسووالن دیروز و امروز تبدیل شده تا شاید بتوانند در این ماراتــن تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند. تالش خبرنگار ایسنا برای ارتباط با سه تن از مســووالن مربوطه بی نتیجه ماند تا فقط مدیرکل دفتر نوســازی و بهســازی بنیاد مسکن پاسخ ما را بدهد و بگوید که این واحدهای تخریب شده مسکن مهر در حیطه اختیارات دستگاه متبوعش نیســت و این که پیریزی اینهــا در زمان دولت قبل انجام شــده اســت. البته راست هم میگوید اما این اظهارات کمکی به دهها سوال بی جواب ذهن مردم نمیکند. آنهــا که کلنگ مســکن مهر را در ســال ٦۸٣۱ به زمین زدند، میخواســتند ساالنه یک میلیون واحد مســکونی بســازند که بعد از شش ســال تنها ۰9٦ هزار واحد را بدون آســفالت و پارک و مدرسه و مسجد و درمانــگاه و ... تحویل دادند. البته برایش ۰۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کردند که از دالیل تورم ۴.۰۴ درصدی بود. بعد کار به دســت دولت یازدهم افتاد که هیچ اعتقادی به این طرح نداشــت اما باید حداقل ۰9 هــزار میلیارد تومان دیگر خرج زیرســاختهای آن میکرد.انتقادات تا حدودی درســت بود اما عمده بحثها بر ســر اثرات تورمی این طرح بود و با عبارات «شلخته»، «مزخرف» و «اقتصاد برانداز» به این طرح تاختند. شاید به همین دلیل بود که هیچکس ســراغی از ایمنی این واحدها نگرفت تا پس از کشته شدن حداقل ۰٣۴ و مجروح شدن ۰۵۱7 تن بر اساس آخرین آمارها در زلزله غرب کشــور زنگ خطر به صدا دربیاید و زنگ موبایل مســووالن روی حالت بی صدا برود.میگویند ۲۱ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در جریان زلزله کرمانشــاه تخریب ۰۰۱ درصدی شده که بیشترین خسارات در بخش روستایی بوده اما میزان خســارات به مســکن مهر بسیار بیش از ســایر نقاط شــهری بوده و این در حالی است که قرار بود این واحدهای نوساز ۰۰۱ ســال برایمان عمر کنند. احتماال در روزهای آینده بنیاد مســکن کار بازسازی را آغاز میکند و دوباره باید منابع کشــور را صرف نوســازی کنیم چون حتما از اول یــک نفر، یــک جایی میخواســته از کار بزند تا ســود بیشــتری ببرد.کارشناسان عنوان میکنند شــانس آوردیم در اطراف قصرشــیرین که کانون زلزله بوده و انرژی حداکثری آزاد شده، تراکم جمعیتی پایین بوده و این موضــوع مهمترین دلیل پایین بودن تلفات جانی و خســارتهای این زلزله بوده اســت. حاال اگر یکی از سایتهای ۰۱ یا ۰۲ هزار واحدی مسکن مهر در آن نقطه احداث میشد االن باید خدای ناکرده برای مرثیــهای غم انگیزتر از بم گریه میکردیم. شــاید اگر راه خالفهای بعضی مهندسان بسته میشد یا از همدستی برخی بازرسان با پیمانکاران مســکن مهر پرده برداشــته میشد کار به اینجا نمیرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.