ساخت مقبره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود در مراحل پایانی

Sobh Eqtesad - - News -

شــاهرود - حسین بابامحمدی : رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی شــاهرود از مراحل پایانی پروژه ســاخت قبور متبرک شهدای گمنام این دانشگاه خبر داد. دکتر سید حسین بدیعی با اشاره به اینکه قبور متبرک شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود نقطه عطفی است بر تارک این دانشگاه که یاد و خاطره ۸ سال دفاع مقدس را زنده نگهداشته است گفت: پروژه مقبره الشهداء واحد شاهرود که عملیات ساخت اسکلت آن بــه اتمام رســیده، پس از اخذ مجوز موردنیاز بــرای تأمین هزینههای اجرایی باقیمانده شامل نماســازی و گنبد از سازمان مرکزی دانشگاه ادامه پیداکرده است. وی در مورد ادامه ساخت این پروژه افزود: دانشگاه نسبت به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار و انجام روال اداری کمیســیون معامالت اقدام کــرد که پیرو آن، قرارداد ساخت گنبد و اتمام عملیات ساختمانی را نیز منعقد کرد و از تاریخ ۰۲ آبان ماه ٦9 عملیات اجرایی ساخت گنبد آن نیز آغاز شده است. بدیعی بیان کرد: مصالح موردنیاز نیز ســفارش دادهشــده که بدین ترتیب از یکی دو روز آینده، مراحل نماسازی این پروژه نیز آغاز میشود. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود گفت: با عنایت خداوند این پروژه حداکثر تا پایان ســال ٦9 به بهرهبرداری میرســد البته این پیشبینی کمی بیشتر از محاسبات است و حتی شاید تا بهمنماه امسال پایان پروژه را اعالم کنیم. وی خاکسپاری این دو شهید را در دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود نقطه عطف فرهنگی آن دانست و تأکید کرد: ســالها انتظار خاکسپاری شهدای گمنام را در دانشگاه داشتیم و برای ارج نهادن به مقام شامخ آنها از هیچ کاری دریغ نمیکنیم و البته ساخت مقبره این شهدا نیز کار بسیار کوچکی است که باید هر چه سریعتر و در این چند ماه انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.