تجهیز و راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت تی تان پس از هفت ماه توقف

Sobh Eqtesad - - News -

گیالن_فرحــی: به گــزارش اداره اطالع رســانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت_ دکتر مسعود نصرتی با اشاره به فعالیت دو کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری رشت اذعان داشت: کارخانه تاناکا ژاپن و تی تان ایران دو واحد تولیدی آسفالت که با توان ظرفیت تولید ۰۰۵۱ تنی در سراوان رشت مشــغول به فعالیت هستند، اما در حال حاضر به دلیل برخی مشکالت این دو کارخانه ۰۰۵ تن در روز تولید آسفالت دارند. شهردار رشت با تاکید بر توقف تولید کارخانه تی تان طی هفت ماهه اخیر تصریح کرد: در دو ماهه اخیر با تجهیز ماشین آالت ، نصب دوربین های مداربسته و سیستم GPS بار دیگر این کارخانه با ظرفیت روزانه ۰۵7 تن وارد مدار تولید شد. وی در ادامه افزود: عالوه بر ارائه ۰٣ تن آســفالت در قالب ٣ کامیون برای اداره امانی در راستای مصــرف مردمی ، ارائه ۰۰۵ تن مخلوطی از مصالــح رودخانه ای در قالب ۰۵ کامیون به ســازمان پسماند به منظور پوشــش دهی زباله، ۰۴ تن در قالب ۴ کامیون به سازمان آرامستانها درراستای تعامل سازمان عمران با دیگر سازمان های شــهرداری از اهم فعالیت های کارخانه های تولید ســیمان این سازمان است. دکتر نصرتی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری را یک سازمان عام المنفعه خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.