دیدار شهردار و اعضای شورای شهر الهیجان با خانواده شهید سجاسی

Sobh Eqtesad - - News -

گیالن_فرحی؛ کاظمی شهردار، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر الهیجان با خانواده شهید سجاسی از شهدای تظاهرات ۲۲ آبان 7۵٣۱ مردم الهیجان دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی شــهرداری الهیجان در این دیدار که با حضور نماینده بنیاد شــهید و امور ایثارگران در منزل شهید سجاسی برگزار شــد، مسعود کاظمی شــهردار الهیجان با بیان اینکه ۲۲ آبان روزی ماندگار در تقویم و تاریخ شهرســتان الهیجان می باشــد،افزود: مردم غیور الهیجان در این روز علیه رژیم ســتم شاهی تظاهرات کردند که مورد هجوم وحشیانه مأمــوران طاغوت قرار گرفت و چند نفر از مردم والیتمدار این شهرســتان به فیض شهادت نائل آمدند. وی ضمن گرامیدشت خاطره شهدای الهیجان در ۲۲ آبان 7۵٣۱، اضافه کرد: شــهید سجاسی از جمله این شهدا بود که با ٦۱ سال سن در حالیکه دانش آموز بود به شهادت رسید. وی افزود: شهید سجاسی در اوج جوانی مبارزه با استعمار و استبداد را انتخاب کرد و امروز پدر و مادر این شــهید همچون نگینی در بین مردم شهر الهیجان هستند. وی با بیان اینکه الهیجان همیشــه میزبان بهترین ها بوده است،گفت: امروز ما آرامش خود را مدیون شهدا هستیم و ایران اسالمی به شهدای گرانقدر خود افتخار می کند و شهدا متعلق به همه مردم هستند. کاظمی افزود: با افتخار دست پدر و مادر شهید را که پدر و مادر معنوی ما هستند می بوسم و ما باید همیشه از خانواده شهدا دلجویی و قدردانی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.