محدودیت جدید در فروش برق دولتی

Sobh Eqtesad - - News -

علیرضــا دائمی،گفــت: کلیــه ی مصرف کنندگان باالی 5 مگاوات (اعم از موسسات بزرگ و هتل ها )...و باید برق مورد نیاز خود را از بخش خصوصــی خریداری کنند چرا کــه وزارت نیرو دیگر حاضر نیســت با این موسســات بزرگ قراردادی منعقد کند. به گزارش خبرگزاری تســنیم، قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشــتیبانی از صنعت آب و برق کشــور در مصاحبه بــا رادیو گفت: در حال حاضر واحدهــای نیروگاههای تجدید پذیر ما تقریبا و تماما توسط بخش خصوصی اداره می شود این در حالی است که خریدار برق، دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.