ایران در ایتالیا پاالیشگاه می خرد؟

Sobh Eqtesad - - News -

رئیــس شــرکت نفتی لوک اویل روســیه گفت : شــرکت ملی نفت ایران ، شــرکت دولتی ســوکار آذربایجان ، و شرکت نفت الجزایرعالقه مند به خرید پاالیشگاه نفتی ISAB این شــرکت در ایتالیا هســتند. به گــزارش ایرنا به نقل از خبرگــزاری ‹ آپا ‹ جمهوری آذربایجان ، واحد علی اکبر اف ، با اشاره به تقاضای زیادی در رابطه با خرید پاالیشگاه نفتی لوک اویل در ایتالیا ، افزود:ما همه گزینه ها را بررسی می کنیم . وی ، وضعیت این پاالیشگاه را بسیار مناسب عنوان کرد و گفت: ما سرمایه گذاری های الزم را در این پاالیشگاه کرده ایم و همه تجهیزات آن فعال است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.