73 درصد فاضالب پایتخت تکمیل شد

Sobh Eqtesad - - News -

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران اعالم کرد که تاکنون 3۷ درصد شبکه فاضالب پایتخت اجرایی شده است. به گزارش ایرنا، محمد پرورش در بیستودومین جلسه علنی شورای شهر تهران افزود: قطعا با تعامل بیشــتر با مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر میتوانیم در تامین مالی برای جایگزینی نوسازی شبکه آبرسانی و همچنین شبکه فاضالب شهر تهران از این ظرفیتها بهره بگیریم. وی ادامه داد:اجرای بیش از ۰۰۰6 کیلومتر شبکه جمعآوری و نصب بیش از ۰۰6 هزار انشــعاب فاضالب در شهر تهران ما را در مرحله بهتری از تکمیل این شبکه نسبت به گذشته قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.