کشف منطقی قیمت فوالد در بورس کاال

Sobh Eqtesad - - News -

معاون نظارت بر کاالهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: کشف و تعیین قیمت محصوالت فوالدی مطابق با مجموعه قوانین و مقررات جاری کشور بر اساس قیمت های پایه جهانی و مکانـیزم عرضـه و تقاضــا، در بورس کاالی ایران صورت میپذیرد و از شــمول قیمت گذاری تکلیفی خارج است. به گزارش« پایگاه خبری بورس کاالی ایــران» به نقل از خبرگزاری برنا، وحید منایی تاکید کرد: مضافا حســب بررسی بعمل آمده افزایش قیمت جهانی ناشــی از دو عامل اصلی ،افزایــش قیمت مواد اولیه نظیر الکترود گرافیتی به دلیل کاهش تولید جهانی و افزایش قیمت شــمش فوالد به دلیل کاهش عرضه جهانی و کاهش صادرات کشورهای تولیدکننده بوده است .وی افزود: از عوامل مهم دیگر در افزایش قیمت فوالد ، تغییرات افزایشــی نرخ ریالی ارز، تعرفه واردات و نیز افزایش نرخ نهاده های موثر در بهای تمام شده محصوالت فوالدی نظیر انرژی، دستمزد و.... میباشد که به تبع آن بهای کاال را تحت تاثیر قرار می دهد. این درحالیست که به پشتوانه ظرفیت تولید قابل توجه ایجاد شــده در بخشهای مختلف صنعت فوالد طی سالهای اخیر و مطابق با سیاستهای راهبردی تجاری کشور برمیزان صادرات شــمش فوالدی افزوده شده اســت .دراین ارتباط صادرات شمش فوالدی در نیمه اول سال برابر با ۰9۱3 هزارتن بوده که نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته( 5۱۷۱ هزارتن) افزایش6۸ درصدی داشــته اســت. وی ادامه داد: در زمینه مقایسه تغییرات قیمتهای جهانی با قیمت های داخلی باید گفت، قیمت جهانی شمش فوالد در مهر ماه سال593۱ برابر با ۰۲3 دالر/تن بوده که با ۸5 درصد افزایش به 6۰5 دالر / تن در مهر ماه سال جاری رسیده است که به تبع آن قیمت بازار آزاد این محصول در داخل کشــور، طی مدت یاد شده از ۷۰5۲۱ریال/کیلوگــرم ( مهر ماه593۱) به ۰۴۱9۱ ریال کیلوگرم در مهر ماه سال جاری افزایش یافته، که با رشد 53 درصدی همراه بوده، لذا بدیهی اســت افزایش قیمت حادث شده، به میزان 33 درصد بر قیمت محصوالت تولیدی مرتبط در صنایع پایین دست (تیرآهن ،میلگرد، ورق و ... ) نیز تسری یافته اســت.وی همچنین گفت: مضافا صادرات محصوالت فــوالدی (تیر آهن ، میلگرد ، ورق فوالدی و )... در نیمه اول ســال جاری برابر با 6۷5 هزار تن بوده که نســبت به مدت مشابه در سال گذشته(یک میلیون و دویست و سه هزارتن) با کاهش۲5 درصدی همراه بوده اســت. نظارت مســتمر بر تغییرات قیمت اقالم کاالیی و خدماتی حســاس در راستای انجام وظایف نظارتی محوله برای تنظیم بازار اعمال می شود؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در صورت مواجهه با هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی ...و برخورد قانونی الزم را مطابق قوانین جاری کشور معمول خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.