توسعه 3 کیلومتری شبکه توزیع آب شهر یاسوج

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد قاسم قلندري امروز، در بازدید از پروژه اصالح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج از توســعه 3 هزار متري شــبکه توزیع آب شهر یاســوج خبر داد. مدیر امور آب و فاضالب شهري یاسوج با اشاره به روند توسعه شبکه توزیع آب در این شهر، اظهار کرد: قدیمی بودن شــبکه توزیع آب شهر یاسوج باعث شده است مهندسی مجدد شبکه توزیع ف خطوط اصلی و نیز انجام زون بندي شبکه آب این شهر در دستور کار قرارگیرد قلندري با اشاره به اینکه در ماه جاري بیش از 3 هزار متر شبکه توزیع آب شهر یاسوج توسعه یافته است، اظهار کرد: افزایش روز افزونجمعیت شهر یاسوج به خصوص در روستاهاي اقماري این شهر باعث شده است که کار توسعه شبکه آب شرب این شهر به صورت مداومانجام گیرد. مدیر امور آب و فاضالب شهري یاسوج تصریح کرد: طی سه ســال اخیر پروژه هاي قابل قبولی در زمینه توسعه و اصالح شبکه آب شربشهر یاسوج انجام گرفته است. قلندري عنوان کرد: کمبود اعتبارات به هیچ وجه مانع ادامه فعالیت آبفاي یاسوج در زمینه اصالح توسعه شبکه آب شرب شهروندان یاسوجی نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.