اعزام سه اکیپ عملیاتي توزیع برق زنجان به مناطق زلزله زده

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، درپي وقوع حادثه دلخراش زلزله اســتان کرمانشــاه بنا بدســتور مهندس علیزاده مدیرعامل اینشــرکت ، سه اکیپ عملیاتي به همراه تجهیزات کامل بمنظور کمک رساني و برقرساني مجدد و رفع خاموشــي برق به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. پرسنل اعزامي از امورهاي برق غرب ، شرق و شمال شهرستان زنجان هستند که با هدف تامین برق و پایداري مجدد شبکه هاي توزیع برق مناطق زلزله زده ، راهي استان کرمانشاه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.