اعزام 2دستگاه ناوگان تانکر سیار شرکت آبفار گلستان به مناطق زلزله زده

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان گلســتان، مهندس شــکیبافر در پی وقوع زلزله در غرب کشــور گفت : ابن شرکت نســبت به اعزام ۲ دستگاه تانکر ناوگان سیار و یک دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار به مناطق آسیب دیده اقدام نموده است.مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار گلستان ضمن عرض تســلیت و اظهار همدردی با هموطنان آســیب دیده اظهار داشت همکاران اعزامی از سوی این شرکت با تمام توان خود برای خدمات رســانی به مردم روستای آسیب دیده از هیچ کوششــی دریغ نکرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند خدمات رسانی شایسته ای را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.