تولید نفت ایران ۱۱ هزار بشکه در روز کاهش یافت

Sobh Eqtesad - - News -

اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود به نقل از منابــع ثانویه اعالم کرد تولید روزانه نفت ایران در ماه اکتبر نســبت به ماه پیش ۱۱ هزار بشــکه کاهش داشته و بــه 3 میلیون و 3۲۸ هزار بشــکه در روز رسیده اســت.به گزارش خبرگزاری تســنیم، اوپــک در جدیدترین گزارش

ماهیانه خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد تولید روزانه نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه پیش ۱۱ هزار بشکه کاهش داشته و به 3 میلیون و 3۲۸ هزار بشکه در روز رسیده است.میزان کل تولید نفت اوپک نیز در ماه گذشته میالدی با ۱5۱ هزار بشکه کاهش به ۲3 میلیون و 9۸5

هزار بشکه در روز رسیده است.همچنین بر اســاس آمارهای رسمی اعالم شده از سوی دولت ایران به اوپک، میزان تولید نفت این کشــور در ماه اکتبر با ۸3 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه سپتامبر به 3 میلیون و ۰۱۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.