صادرات نفت عربستان به آمریکا به کمترین رقم ۰3 سال گذشته رسید

Sobh Eqtesad - - News -

میزان واردات نفت خام آمریکا از عربســتان در ماه اکتبر به 5۲5 هزار بشــکه در روز رســید که پایین ترین رقم از می ۷۸9۱ تاکنون اســت. این رقم یک دهه پیش 5.۱ میلیون بشکه در روز بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، برای مدت یک نسل، تانکرهای عظیم و سفید رنگ ذخیره سازی نفت خام در بزرگترین پاالیشگاه آمریکا در تگــزاس تقریبا نفتی جز نفت خام وارداتی از عربســتان را در خود جای نمی دادند.این مجتمع متعلق به شــرکت آرامکوی عربســتان است و از زمانی که این شرکت سعودی در سال ۸۸9۱ بخشــی از سهام این پاالیشگاه را خریداری کرده، پاالیشگاه موتیوا جای پایی تضمین شده و استراتژیک برای نفت خام عربســتان در بازار بزرگ انرژی آمریکا ایجاد کرده است. سال ها بود که تانکرهای حامل میلیون ها بشکه نفت خام عربســتان هر ماه نفت عرب الیت را از پایانه های صادراتی این کشــور به بندر پورت آرتور انتقال می دادند. اما به یکباره اکنون میزان صادرات نفت خام عربســتان به ســاحل تگزاس به رقمی بسیار ناچیز کاهش یافته است. از ماه جوالی تاکنون، شــرکت آرامکــو عرضه نفت را محدود کرده و تالش دارد موجودی تانکرهای ذخایره ســازی نفت در پاالیشگاه موتیوا و بسیاری دیگر از پاالیشگاه های سراسر آمریکا را به صفر برســاند.، این بخشی از برنامه عربستان و متحدانــش برای افزایش قیمت نفت اســت، حتی اگر این اقدام به قیمت قربانی کردن ســود باالی این کشور از بازار نفت آمریکا تمام شــود.هرچند پاالیشگاه موتیوا در تگزاس بیشــترین تاثیر را از این اقدام عربســتان پذیرفته، اما بقیه سیســتم پاالیش نفت آمریکا نیز از ال سگوندو در کالیفرنیا گرفته تا لیک لیک چارلز در لوئیزیانا تاثیرات این سیاســت را لمــس کرده اند. نتیجه این اقدامات کاهش صادرات نفت خام عربستان به آمریکا به پایین ترین رقم ۰3 سال گذشته بوده است.آمریتا سن، تحلیلگر بازار نفت در موسسه انرژی اســپکتس در این باره گفت: «کاهش صادرات عربستان به آمریکا قابل توجه است...صادرات نفت عربستان تنها در ماه گذشــته کاهش نیافته اســت بلکه این کاهش در چند ماه گذشته رخ داده اســت.بر اساس این گزارش، میزان واردات نفت خام آمریکا از عربستان در ماه اکتبر به 5۲5 هزار بشکه در روز رسید که پایین ترین رقم از می ۷۸9۱ تاکنون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.