تولید هشت درصد گاز کشور در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

Sobh Eqtesad - - News -

مدیر عامل شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد گفت: با توجه به استقرار این مجتمع گازی در شــرقی ترین نقطه کشور به عنوان تنها تامین کننده گاز شــمال و شمال شرق، این مجتمع تولید هشــت درصد گاز کشور را بر عهده دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، مهندس ســید مجید منبتی در این همایش که با حضور سازمان ها و ارگان های فعال در حوزه انرژی برگزار شــد افزود: در جنوب کشور سایر پاالیشگاه ها به لحاظ تامین انرژی هم پوشانی دارند اما با توجه به اینکه پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بعنوان تنها تامین گاز طبیعی در شرق و شمال شرق کشور است از جایگاه اســتراتژیکی در سطح کشــور و صنعت نفت برخوردار است. وی اظهارداشت: واحدهــای عملیاتی این مجتمع روزانه ۰5 میلیــون متر مکعب گاز تولید می کنند و واحد ذخیره ســازی شوریجه بعنوان یک مجتمع پشتیبان گاز تولیدی این شرکت را بر عهده دارد که از گاز ذخیره شده در فصل زمستان بهره برداری می شــود. مهندس منبتی تصریح کرد: در حال حاضر ۰9 درصد گاز کشور در پاالیشگاه های مستقر در جنوب تامین می شود و با 36 هزار کیلومتر خط فشار قوی به مبادی مصرف ارسال می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.