قیمت جهانی نفت کاهش یافت

Sobh Eqtesad - - News -

قیمت هر بشــکه نفت برنت دیروز با ۲۲ ســنت، معادل ۰.35 درصــد کاهش به ۲6 دالر و ۴9 ســنت رســید.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقــل از رویترز، در حالی که احتمال افزایش بیشتر تولید نفت آمریکا موجب خنثی شــدن نتایج تالش

های اوپک و متحدانش برای کاهش عرضه شده اســت، قیمت نفت روز سه شنبه با کاهش مواجه بود.بر اســاس این گزارش، قیمت هر بشــکه نفت برنت دیروز با ۲۲ ســنت، معادل ۰.35 درصد کاهش به ۲6 دالر و ۴9 ســنت رسید. قیمت نفت خام

آمریکا نیز امروز با ۴۱ سنت، معادل 5۲.۰ درصد کاهــش به 56 دالر و ۲6 ســنت رسید.این کاهش قیمت ها پس از آن رخ می دهد که قیمت شــاخص ها نفتی در اوایل هفته گذشــته به باالترین رقم ها از سال 5۱۰۲ تاکنون رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.