تحویل ۸ هواپیمای ای تی آر جدید

Sobh Eqtesad - - News -

مدیر شرکت هواپیماســازی ای تی آر گفت، این شــرکت قصد دارد تا پایان سال جاری میالدی ۸ فروند هواپیمای دیگر به ایران تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت هواپیماسازی ای تی آر اعالم کرد، سفارشات جدید ثبت شده توسط این شرکت ممکن است به میزان 0۵ درصد از هواپیماهای تحویلی این شرکت در سال 2017 فراتر برود و نسبت ثبت سفارش به تحویل هواپیما توسط این شرکت را از کمتر از نیم در سال 2016 به ۵.1 در سال جاری افزایش دهد. این شرکت که به صورت مشترک متعلق به شرکته ای ایرباس و گروه لئوناردوی ایتالیاست انتظار داردبتواند در سال 2017 و پس از آن تعداد تحویل هواپیما به مشتریان را در طی 0۸ فروند ثابت نگه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.