پخت روزانه ۰۰1 هزار قرص نان براي زلزله زدگان استان کرمانشاه

Sobh Eqtesad - - News -

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان ضمن اظهار تاسف از حادثه زلزله در استان کرمانشاه گفت: در راستاي کمک به حادثه دیدگان زلزله روزانه 100 هزار قرص نان توسط خبازي هاي سطح شهر پخت خواهد شــد . به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزي استان کردستان، جمال صالحی افزود: کلیه خبازي هاي ســنندج ملزم به پخت و تهیه این مقدار نان هستند که روزها جهت تهیه نان مصرفی شهروندان کردستانی اقدام و در شیفت شب نسبت به پخت نان براي حادثه دیدگان استان کرمانشاه اقدام نمایند . جمال صالحی تاکید کرد: پخت این مقدار قرص نان براي حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه روزانه 267 کیســه آرد مورد نیاز است که با تصمیم شرکت بازرگانی ایران توسط شــرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان تامین خواهد شد . وي اظهار داشت: به محض رخداد این حادثه ناگوار مردم استان نیز در اقدامی خیرخواهانه با پرداخت پول به خبازي ها نســبت به تهیه نان براي حادثه دیدگان اقدام کردند .مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان یا اورشد: تازمان اعالم نیاز استان کرمانشــاه این مقدار نان که روزانه 100 هزار قرص نان است پخت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.