موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت نان

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس اتــاق اصناف از موافقت ســتاد تنظیم بــازار با افزایــش ۵1 درصدی قیمت نان خبر داد. به گزارش ایســنا، علی فاضلی ســه شــنبه در حاشــیه دهمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف در پاسخ به آخرین وضعیت قیمت نان توضیح داد: در آخرین جلسه ســتاد تنظیم بازار یکــی از بحثهای مطرح شــده مربوط به افزایش قیمت نان بود. وی با بیان اینکه در این زمینه درخواســت اتحادیهها افزایش حداقل 0۳ درصدی قیمت بوده اســت، اظهار کرد: در جلســه مذکور موافقت شد که افزایش قیمت در حــد ۵1 درصد و به شرط افزایش کیفیت نان باشد. فاضلی افزود: البته به شخصه با دولتی بودن نان به طور کامل مخالفم و تاکید دارم باید نان تکنرخی شود. رییس اتاق اصناف گفــت: اگر قرار اســت در ایــن زمینه یارانهای پرداخت شــود بهتر است این یارانه در قالبهای دیگر طراحی شود نه اینکه در نانواییها شاهد دو نوع دولتی و آزادپز باشــیم، چرا که این سیاســت به صرف و صالح کشــور نیســت. وی درباره تعیین قیمــت دقیق نان اظهار کرد: سیاستگذاری کالن در این باره به جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار موکول شده است. فاضلی همچنین یادآور شد: در حال حاضر دورریز نانها بسیار زیاد اســت و با تغییر قیمت صورت گرفته، انتظار میرود کیفیت نان بهتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.