تکلیف نواحی صنعتی و شهر کاوه در مورد فیبرنوری

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس شرکت مخابرات شهرستان ساوه در مورد استقرار اینترنت و شبکه فیبرنوری در مناطق صنعتی شهر ساوه از جمله شهر صنعتی کاوه، اظهار کرد: شــهر صنعتی از لحاظ خدماتی مانند ویــس و اینترنت همردیف با تهران است و در حال حاضر امکان واگذاری اینترنت تا سرعت 0۴ مگابایت را از طریق سیســتم هــای وی.دی.اس.ال )VDSL( وجــود دارد و هیچ مشکلی در استفاده از دیتا و خطوط اینترنت برای شرکت ها وجود ندارد. مجیدی گفت: همچنین از ســال 2۹۳1 برای ایجاد تکنولوژی فیبر نوری که دارای پهنای باند نامحدود، به طور مداوم با شهر صنعتی کاوه جلسات و مذاکراتی انجام شده و برای اجرای این طرح، حدود 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی ادامه داد: شرکت مخابرات برای تامین این هزینه ها پیشنهاد اجرای مشــارکتی طرح را داد که هیأت مدیره شهر صنعتی راجع به این امربه اتفاق نظری نرســید. به گفته این مسئول، اکنون شرکت مخابرات تصمیم به اجرای طرح در قالب طرح های اختصاصی از محل اعتبارات این شرکت دارد و شیوه کار بدین صورت است که با توجه به ارتقای سیستم ها، شرکت های مستقر در شهر صنعتی کاوه می توانند متقاضی استفاده از هر پهنای باندی باشــند و مخابرات نیز این خدمات را در همان بســتر مسی به آنها ارائه می کند. مجیدی اظهار کرد: شرکت مخابرات شهرستان ســاوه از سال گذشته تصمیم بر استفاده از فیبر نوری به جای کابل مسی گرفت اما در مورد شهر صنعتی کاوه به این دلیل که منطقه بسیار وسیع و پراکنده ای اســت؛ اگر قصد اجرای این طرح را داشته باشیم با توجه به اینکه زیرساخت های الزم هنوز آماده نیست، شبکه آسیب های زیادی می بیند و خسارات زیادی به شرکت و مخابرات وارد می کند. وی یادآور شد که شهر صنعتی ساوه نخستین نقطه ای در کشور است که از سال ۳7۳1 طرح فیبرنوری اجرا شده اما اینکه به تک تک مشترکین این منطقه فیبر نوری واگذار شــود موضوعی پیچیده است. مجیدی افزود: در حال حاضر شرکت طرح های مناسبی مانند طرح اف.تی.تی.اچ )FTTH( دارد که در جاهایی مانند منطقه حاج بلوک، خیابان فردوسی و کوی مهر که امکانات کمی داشتند، آماده واگذاری به مشترکین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.