دیدار مهندس شهمرادی با مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان

Sobh Eqtesad - - News -

دردیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با مدیرحوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان خدمات ارائه شده توسط مخابرات گلستان تشریح شد.دراین دیدار مهندس شهمرادی ضمن تاکید بر تالش مضاعف در واگــذاری خدمات به روز و نویــن افزود: مخابرات منطقه گلســتان آمادگی دارد خدمات متنــوع و بهتری را به حوزه علمیه گرگان ارائه دهد.وی همچنین با تشریح خدمات و سرویسهایی که هم اکنون توسط مخابرات منطقه گلستان ارائه می شــود پرداخت و ادامه داد ما به دنبال ارائه خدمات مناسب با تکنولوژیهای جدید می باشیم.همچنین حجت االسالم مزرعی مدیر حوزه علمیه گرگان نیز ضمن تشکر از خدمات مخابرات ، توسعه و تامین زیرساختهای ارتباطی را به منظور تحقیقات و پژوهش های علمی و دینی ضروری دانست و افزود مخابرات در این زمینه کمک بزرگی می باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.