کمک های بانک سینا به مناطق زلزله زده

Sobh Eqtesad - - News -

به منظور تامین بخشی از مایحتاج ضروری آســیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشــور، کمک های بانک سینا به این مناطق ارسال شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، به منظور تامین بخشــی از نیازهای ضروری و اولیه آسیب دیدگان زلزله اخیر، کمک های این بانک شامل پتو، آب معدنی، مواد غذایی و سایر اقالم از طریق هماهنگی با مدیریت بحران استانداری کرمانشاه و سرپل ذهاب به این مناطق ارسال شد.گفتنی است این بانک پیشتر نیز با اختصاص بودجه و همکاران بانک نیز با اهدای بخشــی از مرخصی خود به زلزله زدگان اقدام کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.