ارتباط مستقیم تلفنی با معاون اداری

Sobh Eqtesad - - News -

جلســه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، این هفته با حضور معاون اداری و توسعه منابع انســانی برگزار میشود. به گزارش مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شــهر، جلســه ارتباط مستقیم تلفنی این هفته، با حضور معاون اداری و توسعه منابع انسانی ، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۵۵68 برگزار میشود.بر این اســاس همکاران و مشتریان میتوانند روز چهارشنبه 4۲ آبان از ساعت ۰۱ تا ۲۱ از طریق شماره تماس ۵۵68 هرگونه انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه را مطرح کنند.گفتنی است، سامانه۵۵68 به منظور رسیدگی به شکایت، انتقادات و پیشنهادات مشتریان و شهروندان بانک شهر، راهاندازی شده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.