فاینانسهای روسی و آسیایی در راه است نقل و انتقال روان با یورو

Sobh Eqtesad - - News -

عضو شــورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه فاینانسهای جدید از روســیه، اروپا و آســیا در راه اســت، گفــت: نقل و انتقاالت پول بــه ارزهای غیــر از دالر به صورت روان در حال انجام است.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران به نقل از خبرگــزاری مهر، دکتر علی صالحآبــادی از فاینانسهای جدید برای اقتصاد ایران خبر داد و گفت: فاینانسهای جدیدی برای اقتصاد ایران در راه است و مذاکرات برای امضای آنها ادامه دارد؛ این در حالی است که این فاینانسها با یکســری از بانکهای روسیه در حال نهایی شدن است؛ ضمن اینکه به موازات آن، مذاکرات برای اخذ فاینانس از اروپا و آســیا هم در حال انجام است.مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: فاینانسهایی که برای اقتصاد ایران طی ماههای گذشته به امضا رســیده است؛ از محل پول نفت نبود؛ به این معنا که بعد از برجام، پول نفت آزاد شده و وجوه نفت جدیدی که از ســوی ایران در بازارهای جهانی به فروش میرســد؛ به صورت کامل دریافت و مصرف میشــود؛ بنابراین فاینانسها به پشــتوانه آن پولها نیســت و ارتباطی هم به آن ندارد.وی تصریــح کرد: اکنون پول نفت در جایی که الزم باشــد و نیاز ارزی وجود داشته باشد، مصرف میشود؛ بنابراین فاینانسهای گشایششــده، ارتباطی به پول نفت ندارد؛ به خصوص اینکه بانکهایی که این فاینانسها را ارایه دادهاند؛ بانکهای توسعهای کشورها هستند که این خطوط را گشایش میکنند؛ در حالیکه پول نفت ایران در بانکهای دیگری است. صالحآبادی در پاســخ به این ســوال که اکنون مراودات پولی ایران با بانکهای بزرگ به چه نحوی اســت، گفت: االن روابط کارگزاری نســبتا خوبی برقرار اســت و حتی در بانک توسعه صادرات نیز با 7۲۱ بانک، رابطه کارگزاری بانکی برقرار شــده است؛ بنابراین با همین سطح از روابط کارگزاری هم، کار انجام میشــود و نقــل و انتقاالت به ارز غیــر دالر از جمله یورو به راحتی در حال انجام است و مشکل خاصی به چشم نمیخورد. وی اظهار داشــت: انتقال پول هم به راحتی انجام میشــود، ایران السی برای مواردی که مدنظر باشد، به راحتی گشایش میکند و ضمانتنامه نیز صادر میشود؛ بنابراین حسابهای ما فعال اســت. در خارج از کشور اکنون، ما ۵3 حساب فعال در بانکهای مختلف به ارز یورو و ارزهای ملی کشــورها داریم که کار انجام میدهند.به گفته این مقام مسئول بانکی، اتفاق خوبی که در مورد پیمان دوجانبه پولی با ترکیه رخ داده، بســیار به نفع اقتصاد ایران اســت و اکنون به ارز لیر، میتوان ال سی باز کرد و این کار عملیاتی اســت؛ البته با ترکیه، به ارز یورو هم کار می کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.