حضور نیروگاه برق دماوند در نمایشگاه صنعت برق ایران مغتنم و تاثیرگذار است

Sobh Eqtesad - - News -

به گــزارش روابط عمومی بانک دی، رضا ســهم دینی، رئیس هیئت مدیره، احمد عبداللهیان، سرپرســت اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها و جمشید قزوینیان رئیــس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی با حضور در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران از غرفه نیروگاه برق دماوند در این نمایشگاه بازدید کردند.رئیس هیئت مدیره بانک دی ضمن اثربخش دانستن حضور نیروگاه برق دماوند در نمایشگاه خطاب به مدیران نیروگاه افزود: حضور در نمایشــگاه های تجاری، یکی از بهترین فرصت ها برای بازاریابی و ایجاد ارتباط موثر اســت تا ضمن برقراری ارتباط با مشتریان و بازدیدکنندگان از نمایشــگاه، بتوان ایده های نوآورانه ای را از شــرکت های داخلی و خارجی شــرکت کننده در نمایشگاه کسب کرد و نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتي و تجاري در این حوزه که ســاالنه با حضور شــرکت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمینه صنعت برق برپا مي شود فرصت بسیار مغتنمي است که نیروگاه برق دماوند بتوانند دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد این صنعت، فعالیت ها و نوآوري هاي آتي خود را برنامه ریزی نماید.ســهم دینی در ادامه به اهمیت فعالیت های نیروگاه برق دماوند برای گروه مالی دی و تاثیر سودآوری آن بر ارزش ســهام بانک دی اشاره کرد و گفت: بانک دی با هدف استفاده بهینه از توانمندیهای بنگاهها و واحدهای زیرمجموعه خود، از شرکت های تابعه گروه مالی دی افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها را انتظار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.