اولویت بانک مرکزی برای اتصال کارت های بانکی به نظام بین المللی توافق

Sobh Eqtesad - - News -

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد که در کنار تالش برای اتصال ایران به نظام بین الملل پرداخت، انعقاد قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف در این زمینه را در اولویــت خود قرار داده اســت.«ناصر حکیمی» در پاســخ به خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیــت مذاکره بــرای اتصال به نظــام بین الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، اظهار داشت: مذاکره با شــرکت های بین المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت های بین الملل در دســت انجام است.وی با بیان اینکه این شــرکت های بین المللی محدودیت هایی برای اتصال ایران دارند که یکی از آن به موضــوع تحریم های آمریکا باز می گــردد، گفت: وجود این محدودیت ها سبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دو جانبه بانکی با کشــورها را جایگزین کند هرچند که این کار به معنی کنار گذاشتن تالش برای پیوستن به نظام پرداخت بین الملل نیســت.حکیمی، مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق را برای پذیرش کارت های ایرانی در بانک های این کشور و به طور متقابل کارت های بانکی کشــورهای یاد شده در خاک ایران را نمونه ای از اقدام بانک مرکزی برشمرد و تاکید کــرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال ها در دســت انجام است.عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کــرد: ما در برابر مشکالت اتصال کارت های بین المللی متوقف نشــده ایم و با وجود محدودیت ها، این شیوه مسیر خود را طی می کند تا هر زمان که مشکالت آن حل شد، این اتصال بوجود آید.وی درباره مزیت توافق های دو جانبه با کشورها برای اتصال نظام پرداخت دو کشور به یکدیگر نیز توضیح داد: در این شیوه کارمزدی که بابت این اتصاالت باید پرداخت شود، به دلیل نبود واسطه بسیار کمتر است.حکیمی درباره اتصال نظام پرداخت ایران به روسیه اظهارداشت: این پروژه در حال انجام اســت و زیرســاخت هــای الزم ایجاد شــده اما بــه دلیل تمایل نداشتن طرف روسی، اطالع رسانی دقیقی در این باره انجام نمی شود.حکیمی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در بررســی نرخ کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک، نرخ کارمــزد موجودی گیری نیز برای کاربران تغییر می کند، تاکید کرد: فکــر نمی کنم تغییــری در این زمینه رخ

دهد.وی خاطر نشــان کرد که بررسی های کارشناســی درباره تغییر کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک به اتمام رســیده ولی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بــه گزارش ایرنا، فروردین ۵9 بود که بانک مرکزی از آغاز رایزنی با ۲ شرکت پرداخت بین المللی شامل جی.سی.بی )JCB( ژاپن و شــبکه یو.پی.آی )UPI( چین خبر داد و حتی علی کرمانشاه معاون پیشین فناوری های نوین بانک مرکزی ســال گذشته در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد پس از بررسی پیشنهادهای شماری از بزرگ ترین شرکت های بین المللی، طرح امکان اســتفاده از کارت های بانکی ایران در خارج از کشــور تا اوایل ســال 96 عملیاتی می شود.با این حال به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت های بین المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قــرار دارد، ایجاد این اتصاالت با موانعی روبروســت.در صــورت ایجاد این اتصاالت، امکان استفاده از کارت های بانکی در مسافرت های بین المللی برای شهروندان ایرانی فراهم می شود و دیگر نیازی به حمل ارز به شکل اسکنانس نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.