راه اندازی مرغداری گوشتی 42000 قطعه ای قربان قدوم با مشارکت بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی

Sobh Eqtesad - - News -

با استفاده از تســهیالت بانک کشاورزی ، واحد مرغ گوشتی به ظرفیت ۰۰۰۲4 قطعه در روستای قرابقلو شھرستان ارومیه استان آذربایجان غربی به بهره برداری رســید .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان آذربایجان غربی کل سرمایه این طرح بالغ بر 3۱ میلیارد ریال است که 6 میلیاردریال آن توسط تسهیالت بانک کشاورزی و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شد .این گزارش می افزاید : با راه اندازی این طرح ، زمینه اشتغال 4 نفر به طور مستقیم فراھم شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.