80 درصد خانه ها بیمه آتش سوزی ندارند

Sobh Eqtesad - - News -

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران گفت: ایران یکی از ۰۱ کشور حادثه خیز جهان است اما بیش از ۰8 درصد خانه ها زیر پوشش بیمه آتش سوزی قرار ندارند. به گزارش ســه شنبه تارنمای بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی افــزود: برخی افــراد بیمه آتش ســوزی را کامل نمی خرند و پوشش زلزله را نمی گیرند. این امر سبب می شود صنعت بیمه نتواند در زمان بروز حوادث، پوشش بیمه ای به هموطنان ارایه و بخشی از خسارت ها را جبران کند.وی ادامه داد: حادثه خیز بودن ایران، همواره مشکالت زیادی را به وجود آورده است که اقدامــات جدی را می طلبد. این حوادث، بار مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد.به گزارش ایرنا، ۲۱ سال پیش بیمه مرکزی الیحه ای درباره تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی را تهیه و با تصویب دولت به مجلس شــورای اســالمی پیشنهاد کرد. این الیحه پارســال به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما به گفته همتی، به دلیل ایرادهای شورای نگهبان اکنون در حال بررسی مشــترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دولت اســت.رییس کل بیمه مرکزی توضیح داد: پنج ایراد دربــاره الیحه بیمه همگانی حوادث طبیعی به بیمه مرکزی و دولت منعکس شد و کمیسیون اقتصادی مجلس منتظر پاسخ های الزم و تایید دولت به ســبب اضافه شدن موادی است که بار مالی ایجاد می کند.به گفته همتی، پس از تایید این موارد در دولت، متن الیحه باید دوباره به مجلس ارسال شود.رییس شــورای عالی بیمه تاکید کرد: مردم و مسوالن به این نتیجه رسیده اند که باید مانند ژاپن، ترکیه و آمریکا ساختار ویژه ای طراحی شود تا از سوخت ملی جلوگیری شود.به گزارش ایرنا، در الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی پیش بینی شده است بخشی از مبلغ مورد نیاز برای ارایه پوشش بیمه نامه خانه های کشــور از مردم اخذ و بقیه از ســوی دولت تقبل شود؛ در این فرآیند، به تدریج در ۰۱ سال سهم دولت از پرداخت این بیمه نامه صفر می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.