عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه بانک ملی ایران

Sobh Eqtesad - - News -

اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه بانک ملی ایران (ســرمایه گذاری عام) از روز ۰3 آبان ماه تا هفتم آذرماه در تمامی شــعب سراسر کشور عرضه خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق با نام و با نرخ ســود علی الحســاب 6۱ درصد و نرخ باز خرید 4۱ درصد به صورت روزشمار و معاف از مالیات است که حداکثر مدت آن یک سال تعیین شده است و قابل تمدید نخواهد بود.گفتنی است اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه بانک ملی ایران فقط به مدت پنج روز کاری عرضه می شود و زمان فروش تمدید نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.