استقرار خودپردازهای سیار بانک صادرات

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با ارســال 8 دستگاه خودپرداز از مدیریت شعب استانهای کرمانشاه، خوزستان، مرکزی و لرستان به کمک مردم آسیب دیده شتافت .موج عظیم ابراز همــدردی مردم اقصی نقاط میهن اسالمی با هموطنان آســیب دیده زلزله غرب کشور همچنان ادامه دارد و بانک صادرات ایران نیز در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی خود، ضمن تالش در جهت تسهیل خدمات حمایتی بانکی برای مردم منطقه زلزله زده در بدو امر با تخصیص یک میلیارد ریــال از هزینه تبلیغاتی بانک، اختصاص مزایای یــک روز مرخصی کارکنان بانک و شرکتهای تابعه برای کمک رسانی نقدی نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.