پرداخت 01درصد کسر شده از سپردهگذاران کاسپین

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس کل بانــک مرکزی گفــت: مبلغ ۰۱ درصــدی کــه از ســپردهگذاران زیر ۰۰۲ میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در حال بازپرداخت به سپردهگذاران است. به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از خانه ملت، ولی اهلل سیف در تشریح آخرین وضعیت ســپردهگذاران کاســپین گفت: بر اســاس آخرین تصمیم مبلــغ ۰۰۲میلیون تومان به تمامی ســپردهگذاران اعم از سپردهگذارانی کــه زیر ۰۰۲ میلیون تومــان و بیش از این ارقام ســپردهگذاری کردهاند پرداخت شود. رئیــس کل بانــک مرکــزی با بیــان اینکه مبلــغ ۰۱ درصدی که از ســپردهگذاران زیر ۰۰۲ میلیون تومان کســر شده بود در حال بازپرداخت به ســپردهگذاران است، افزود: در حال حاضر شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز کرده است،پاســخگوی سپردهگذارانی هستند که برای دریافت سپرده خود مراجعــه میکنند و بــه تدریج تمامی ســپردهگذاران را در نظر میگیرد.وی ادامه داد: مابقی سپرده مشــتریان که باالی ۰۰۲ میلیون تومان ســپردهگذاری کردهاند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت میشود.سیف با بیان اینکه قوه قضائیه از طرق مختلف تالش میکند تا با بررسی صورتهای مالی موسسه مالی – اعتباری فرشتگان شناسایی کند که داراییهای ایجاد شــده در چه مسیری قرار گرفته اســت، یادآور شد: قوه قضائیه بررسی میکنــد که آیــا داراییها بــدون حق به به افراد دیگر منتقل شــده یا خیر و داراییهایی که شناســایی کند بــاز میگرداند و ظرفیت جدیدی برای پرداخت سپرده مشتریان ایجاد میشود.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار میشود که یکی از تصمیمات جدید در این جلســات درباره تعاونی وحدت و افضل توس بود که پیشبینی شده تا مبلغ صد میلیارد تومان پرداخت شود که البته هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشــده است، البته سپرده مشتریان تا 3 میلیون تومان پرداخت شده و حدود 76 درصد مشتریان این تعاونیها تسویه حساب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.