غیرقانونی بودن ائتالف آمریکا در سوریه

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر خارجه روســیه تاکید کــرد، توافقهای مســکو با واشــنگتن بــه معنــای تضمین عقبنشینی گروههای طرفدار ایران از سوریه نیســت.به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت النشرة، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در کنفرانســی مطبوعاتی تاکید کرد، حضور ائتــالف ضد داعش به فرماندهــی آمریکا در ســوریه غیرقانونی است و این ائتالف به وضوح از مخالفان سوری حمایت میکند. الوروف گفت: نیروهای مســلح طرفــدار آمریکا با رویکردهــای مختلف به منزله بزرگترین خطر در سوریه هستند.وی در ادامه اظهار داشت: توافقهای ما با آمریکا، گروههای طرفدار ایران را ملزم به عقبنشینی و خروج از سوریه نمیکند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.