عدم هرگونه مداخله خارجی در لبنان

Sobh Eqtesad - - News -

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد که ایــن اتحادیه خواهان عدم هرگونه مداخله خارجی در لبنان اســت.به گزارش ایســنا، به نقــل از الیوم الســابع، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ســخنانی در پی نشســت وزیران خارجه عضــو اتحادیه اروپا در بروکســل خاطرنشــان کرد، پس از استعفای ســعد حریری، نخست وزیر لبنان اتحادیه اروپا خواهان این اســت که هیچ گونه مداخله خارجی در لبنان صورت نگیرد. وی گفت، اتحادیه اروپا بر این باور است که باید از ورود درگیریهای منطقهای به این کشور اجتناب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.