امکان مذاکره با کره شمالی در تمام زمینه ها

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس جمهوری کره جنوبی دیروز (سهشنبه) اعالم کرد، آســان نیست که بتوان به سرعت زرادخانه اتمی کره شــمالی را نابود کرد چون برنامههای تســلیحاتی کره شــمالی بســیار پیشرفته هســتند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کره شمالی از جانب جامعه بینالملل برای پایان بخشــیدن به برنامههای تســلیحاتی خود به شدت تحت فشار است و به هیچ وجه به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل توجهی نمیکند و گفته که هرگز دست از زرادخانه تسلیحات اتمی خود برنمیدارد.مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی در جریان گفتگو با خبرنگاران در فیلیپین گفت: اگر کره شمالی قبول کند مذاکرات را برگزار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.