استعفای حریری شروط الزم را نداشت

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر خارجه لبنان تأکید کرد که استعفای سعد حریری شروط الزم را نداشــت و لبنان تا یکشنبه موضعی در این باره اتخاذ خواهد کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری العهد، جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان که در راستای سفر خود به اروپا وارد بروکســا شده، گفت: لبنان مشکلش با عربستان را همچنان از طریق روابط دوجانبه و برادرانه حل خواهد کرد. ســفر من به اروپا برای این اســت که عربستان را قانع کنیم که آنچه رخ داده از نظر قوانین بینالمللی قابل قبول نیست. وی تأکید کرد: استعفای حریری شروط الزم را نداشت. خأل دولتی و سیاسی یا هرگونه تحریمها تنها به لبنانیها آسیب نخواهد رساند بلکه دو میلیون آواره و پناهجو نیز به مشکلی برای اطراف لبنان و اروپا تبدیل خواهند شد.باســیل جبران گفت: قبل از موعد نشســت اتحادیه عرب که روز یکشــنبه است موضعی را درباره تحوالت اخیر اتخاذ خواهد کرد. درباره مســاله حریری تاریخ محوری از نظر ما در زمینه بازگشــت او روز اســتقالل مصادف با ۲۲ نوامبر کنونی است.قرار است اتحادیه عرب به درخواســت عربستان روز یکشنبه نشستی را دربــاره ایران برگــزار کند که احتماال بــه موضوع لبنان نیز اختصاص خواهد داشــت. منابع اخیــرا اعالم کردند که عربستان میخواهد در این نشست درخواستش را برای تعلیق عضویت لبنان در اتحادیه عرب مطرح کند. طبق این بیانیه، جنگندههای ائتالف ســعی کردند در عملیات نیروی هوایی روسیه در آسمان بوکمال تشویش ایجاد کنند تا خروج امن افراد مسلح داعش را تامین کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.