چرا کنارهگیری ملک سلمان از سلطنت به تعویق افتاد؟

Sobh Eqtesad - - News -

عجیــب نمیدانیم که نام محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان این روزها در موتورهای جستجو همانند گوگل بیش از هر موضوع دیگری جستجو شده و اخبار مربوط به او در صدر اخبار بیشتر روزنامههای جهان تقریبا به تمامی زبانها درج شده باشد.به گزارش ایســنا، روزنامه مستقل رای الیوم در سرمقاله خود نوشت: محمد بن ســلمان براساس حکم سیاســی و جایگاهی که دارد در طول دو سال توانســته نه فقط عربســتان بلکه کل منطقه را به شکلی مثبت و یا منفی تغییر دهد. شعله جنگی را در یک جا روشن نکرده سراغ جای دیگر میرود و طرحی را آغاز نکرده طرحی دیگر را کلید میزند، در این راستا سلسله بازداشتهایی علیه دشــمنانش در داخل عربستان از جمله شاهزادگان، تاجران و وزرا آغاز شده و به خارج این کشور نیز منتقل میشــود تا اینکه یک رئیس عربی (محمود عباس) فراخوانده شده و چهره سیاسی دیگری (سعد حریری) تحت اقامت اجباری قرار میگیرد و به جمع کردن طرفها علیه ایران و همپیمانانش در یمن و لبنان ادامه میدهد و اقدام بعدی بزرگتر اســت.در غرب و شرق کسی در ابراز نگرانی و ترس خود از بابت سرعت این تغییرات و پیامدهای منفی احتمالی آن تردید ندارد، البته این نگرانیها به جاست زیرا این تغییرات بر پایه تفاوت استانداردها و مالکهایی است که در گذشته اعمال میشد چون در طول ۰۸ سال با ریتمی کند و هشدار شدید و ترس از تغییر و اقدامات احتمالی علیه امنیت کشور و ثبات آن که اولویت مسؤوالن عربستانی است، ادامه داشتند.ثبات حکمرانی و توازن قدرت در عربستان بر پایه سه اصل است: اول انسجام و توازن در خاندان حاکم، دوم تکیه بر نهادهای دینی وهابی و ســوم تامین رفاه و آسایش برای شهروند عربستانی توسط دولت به دور از هرگونه مالیاتی در مقابل اطاعت از دســتور ولی امر.این سه پایه اکنون متلزلزل و از هم جدا شــدهاند، انسجام و توازن در خاندان حاکم تغییر کرده و یا در اثر «کودتا»یی که بن سلمان آغاز کرد، کامال متحول شد، در جریان این کودتا بیش از ۱۱ شاهزاده از نوادگان عبد العزیز آل سعود، بنیانگذار عربستان سعودی از جمله محمد بن نایف، ولیعهد برکنار شده، ولید بن طالل، میلیاردر و مهمترین چهره اقتصادی عربســتان از منظر بسیاری در غرب، متعب بن عبداهلل به عنوان فرمانــده گروهی به نام پدرش، فرمانده گارد ریاســت جمهوری و قدرت نظامی موازی که شــامل بیش از ۰۰۱ هزار سرباز با مهمات سنگین و هلیکوپترها که به منزله چتر حمایتی برای شاهزادگان درجه دو و برخی روسای قبایل محسوب میشد، سرکوب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.