توافق روسیه و عربستان بر سر سامانه دفاع موشکی اس004

Sobh Eqtesad - - News -

مسکو و ریاض به توافقاتی در زمینه تامین سیستمهای دفاع موشــکی اس -۰۰۴ روسی برای عربســتان دست یافتند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، عربستان و روسیه قراردادهایی در زمینه دفاع هوایی به امضا رساندند.دیمیتری شــوگایف، رئیس سرویس فدرال همکاری تکنیکی و نظامی روسیه اعالم کرد: روسیه و عربستان قراردادهایی را در زمینه دفاع هوایی و سایر مسائل به امضا رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.