تأکید اربیل بر احترام به حکم دادگاه فدرال درباره وحدت عراق

ضمن دعوت به مذاکرات ملی فراگیر صورت گرفت؛

Sobh Eqtesad - - News -

دولت اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که به حکــم دادگاه عالی فدرال عراق درباره وحدت این کشــور احترام میگذارد.به گزارش ایسنا، به نقل از شــبکه خبری اســکای نیوز، دولت اقلیم کردســتان عراق در بیانیهای اعالم کرد: ما به تصمیم دادگاه فدرال عراق درباره تفسیر ماده اول قانون اساســی احتــرام میگذاریم و خواهــان مذاکرات ملی فراگیــر برای حل اختالفات هستیم.در این بیانیه آمده است: ما خواهان این هســتیم که این موضع از طریق اجــرای کامل بندهای قانون اساســی پایه و اساسی برای حل تمامی مشکالت بین اربیل و بغداد باشــد.در بیانیه این اقلیم آمده است: اربیل همواره به دنبال حل اختالفات با بغداد در چارچوب قانون اساســی اســت. موضع ما درباره استقبال از تمامی طرحهای پیشنهادی در این راســتا از جمله طرح آیتاهلل العظمی ســید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان و برخی شــخصیتهای عراقی و کشــورهای دوست درباره رجوع به قانون اساسی برای حل اختالفات شــناخته شده است.ماده اول قانون اساســی عراق تأکید دارد بر اینکه عراق یک کشــور متحد مستقل دارای حاکمیت است و نظام آن جمهوری پارلمانی و دموکرات است و این قانون ضامن وحدت عراق است. اخیــرا در پی برگــزاری همه پرســی اقلیم کردســتان تنشهایی میان بغــداد و اربیل به وجود آمد و اربیل مجبور شــد نتایج همه پرسی را به حالت تعلیق درآورد.دولت فدرال عراق به دولت اقلیم کردســتان اطمینان داد کــه به «دســتاوردهای قانونی مــردم کرد» احترام میگذارد. در همین حال پیشمرگها حزب دموکرات از تحرکات حشــد شعبی در مرزهای اربیل ابراز نگرانی کردهاند.به گزارش ایسنا، به نقل از الشرق االوسط، سعد حدیثی، سخنگوی دولت فدرال عراق گفت: پیشنویس قانون بودجه هیچ اشارهای به برخورد جداگانه با استانهای شمال عراق ندارد بلکه استانهای اربیل، سلیمانیه و دهوک به عنوان استانهای اقلیم مستقل که قانون اساسی مرزهای اداری آن را مشخص کرده، باقی خواهند ماند و دولت فدرال به این قانون خدشه وارد نمیکند. این ســخنان حدیثی در واقع برای اطمینان دادن به دولت اقلیم کردستان است مبنی بر اینکه دولت فدرال قصد ندارد حقوق کارمندان اســتانهای اقلیم را خود به شــکل مستقیم پرداخت کند. پیشــتر دولت فدرال نســبت به درســتی لیست ارائه شــده توسط دولت اقلیــم درباره تعداد کارمندان این منطقه ابراز تردید کرده بود.تعــداد کارمندان دولت اقلیم در لیســت اعالم شده ازر سوی اقلیم بیش از یک میلیون و ۰۵۲ هزار تن عنوان شده است. در همین راستا اقلیم خود را آماده میکند تا پیشنویس قانون بودجه ۸۱۰۲ که سهم این منطقــه را از ۷۱ درصــد کل بودجه عراق به ۲۱ درصد کاهش داده، به چالش بکشــد و به همین منظور نمایندگان کرد در پارلمان اقلیم و پارلمان عراق گفتوگوهایی را آغاز کردهاند. به ویژه پس از آنکه دولت اقلیم آمادگی خود را برای تحویل همه درآمدهای گمرکی، درآمد فرودگاهها و درآمدهای نفتی به دولت فدرال در مقابــل ۷۱ درصد از بودجــه عراق اعالم کرده اســت. اما به دلیل تحریم دو فراکسیون تغییر و جماعت اســالمی، نشست سراسری نمایندگان کرد تا کنون برگزار نشــده به این امید که دولت بتواند رهبران دو حزب مذکور را برای مشارکت نمایندگانشان در هیاتی که جهت گفتوگــو با دولت فدرال درباره بودجه و حقوق اساســی دیگر تشکیل شــده، قانع کند.بــرزو مجید، رئیس فراکســیون جنبش اپوزیسیون تغییر در پارلمان کردستان گفت: تصمیم گرفتیم در نشســت مذکور با دولت اقلیم مشارکت نکنیم، زیرا معتقدیم دولت در حل بحرانهای معیشتی شهروندان شکست خــورده و قــادر به حل مشــکالت در اوضاع حساس نیســت که در راس آن مساله تامین معیشت شهروندان قرار دارد، به همین دلیل ما نمیخواهیــم برای تحقق چیزی که دولت نمیتواند به آن جامه عمل بپوشاند وقت خود را هدر داده و در این نشست شرکت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.