یتیماینترنتی!

Sobh Eqtesad - - News -

«یتیم اینترنتــی» کودکانیاند که پدر و مــادر دارند اما در فضای مجازی غرق شــده و فرصت تعامل باکودک را ندارند. این کودکان بشدت احساس تنهایی میکنند به همین جهت اوقات خودشان را با بازیهای رایانهای سپری میکنند. یکی از خطرناکترین این بازیها، چالش بازی نهنگ آبی میباشد که زنگ خطری برای والدین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.