خانه ای روی آب

Sobh Eqtesad - - News -

خانهای روی آب فیلمی به کارگردانی بهمن فرمانآرا محصول سال ۰۸۳۱ اســت.“خانه ای روی آب» دومین فیلم فرمان آراست که به همجواری نزدیک مرگ و زندگی و سیر درونی شخصیتی دچار بحران روحی می پردازد. دکتر سپیدبخت از همان ابتدا به عنوان پزشکی معرفی می شود که احساس می کند حالش خوب نیســت و به گونه ای بی انگیزه روز را می گذراند.علــت خوب نبودن حال او بدون آنکه در ادامه جواب عینی و محض پیدا کند، در رفت و آمد و ارتباطات روزانه اش شکافته می شود و در نهایت به مردی می رسیم که در تیرگی و تباهی غرق شــده اســت. یک بیماری روحی مزمن که در موقعیت طراحی شده فرصت بروز پیدا کرده و او را یک انسان به انتها رسیده معرفی می کند. فیلم با کابوس سوررئال زیر کردن فرشته آغاز می شود و پس از آن با یکسری ارتباطات بی نتیجه و عقیم زندگی ســپیدبخت برخورد می کنیم که قسمت اعظم آن در ارتباط با زنان است.

رضا کیانیان: از قدیم گفتن مواظب باش چی آرزو می کنی، چون ممکنه برآورده شه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.