رهی، شاعر طناز

Sobh Eqtesad - - News -

محمد حســن رهی معیری در سال ۸۸۲۱ به دنیــا آمد.وی متخلص به رهــی بود و پدرش محمد حســن خان معیری که در کار دیوانی بود و به هنر و شعر توجه و عالقه تمام داشت، همان سال از دنیا رفت.رهی دوران کودکی را در دامــان مادر که نقش پــدر را نیز بر عهده داشــت رشد کرد؛ او که آموزشهای مقدماتی و آشنایی ابتدایی با هنر را از مادر آموخته بود به مدرســه رفت و ضمن تحصیل، موســیقی و نقاشــی هم فرا گرفــت.وی از همان دوران نوجوانی دل به شعر و ســرود سپرد؛ و عالقه وافری نســبت به اشعار شــعرای متقدم ایران چون ســعدی، حافظ، مالی روم و عراقی پیدا کرد.رهی پس از پایان تحصیالت دبیرســتانی به استخدام دولت درآمد و در مشاغل چندی انجام وظیفه کرد.او در دهه ۰۲ از اوایل شــعر و ترانه ســرایی خــود به انجمن ادبی حکیم نظامی رفت و آمد میکرد و بعدها از اعضای سختکوش و فعال آن انجمن شد.رهی اشعار و ترانههایش در بیشــتر جراید و مجالت آن ایام چاپ و منتشر میشد و این امر بر شهرت او افزود.وی در سالهای دهه ۰۳ که چون دستی قوی در نوشتن نظم، طنز و فکاهیات داشت، اشــعار طنزآلود و پر نیش و نوش انتقادی سیاســی و اجتماعی خود را با نامها و امضاهای راغچه و شاهپریون و چند اسم مستعار دیگر در روزنامههای توفیق و باباشمل و سایر جراید به مناســبتها و ضرورتهای مختلف چاپ و منتشر میکرد.رهی معیری در سال ۶4۳۱ به سرطان مبتال شد و برای مداوا به لندن رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.