مرد بی وطن

Sobh Eqtesad - - News -

مرد بــی وطن، اثر کــورت ونه گات خالــق اثر ماندگار ســالخ خانه شــماره پنج اســت که در سال ۵۰۰۲ به انتشار رسید. این کتاب در واقع مجموعه مقاالتی اســت که ونــه گات آنها را بین ســالهای ۳۰۰۲ تا ۵۰۰۲ در در مجله این دیز تایمز به چاپ می رسانده است. نویسنده در این اثر با بی پروایی بــه نقد سیاســت هــای دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری جــورج دابلیو بوش می پردازد و از رویکردی که آمریکا نســبت به سایر کشــورها از جمله عراق دارد، سخت بیزار است. ونه گات که خود در بمباران درسدن و در جنگ جهانی دوم حضور داشته و برای آمریکا جنگیده است در این کتاب اذعان دارد که خود را بی هیچ وجه آمریکایی نمی داند. این اثــر به همین خاطر مرد بی وطن نام گذاری شــده است.هر کدام از این مقاله ها با نقل قولی از بوکونون که از شخصیت های کتاب گهواره گربه اســت شروع می شود و این موضوع خواندن آن بخش را بســیار جذاب می کند. خواننده با این کتاب بسیار می خندد. طنز تلخ و دردمندانه ای کــه ونــه گات بــرای ارائه مفاهیمی از قبیل جنگ، مرگ، مشکالت روحی و روانی و انسان گرایی از آن بهره جســته است. بــه نظر خود من این اثر به هیچ وجه اثر خسته کننده ای نیست و از آن دست کتابهایی است که در یک نشســت تمام می شود. جاذبه دیگری کــه این اثر دارد این اســت که ادبیات و نگارش کتاب به گونه ای است که انگار خود ونه گات آمده و با خواننده اش گپ می زند و درد و دل می کند. مرد بــی وطن ونه گات در ایران توسط انتشارات مروارید و با ترجمه خانم ها پریسا سلیمان زاده اردبیلــی و زیبــا گنجی به انتشار رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.