احتماال باهوش و خالق بودن ذهن سرگردان

Sobh Eqtesad - - News -

نتیجه یک پژوهش در دانشکده فنی جورجیای آمریکا نشان داده که سرگردانی ذهنی در حین انجام کار لزوما بد نیست و حتی ممکن است نشانهای از هوش باال و خالق بودن باشد.

به گــزارش آنا، اگر چه ممکن اســت پرش ذهن به طور مســتقیم بر انجام کارهای دســتی تاثیر منفی بگــذارد، اما فواید دراز مدتــی دارد، از جمله تقویت مهارت برنامهریزی برای آینده و توانایی حل مســاله. کریســتین گدوین، یکی از پژوهشگران این تحقیق گفت که برخی از تحقیقات تازه نمایانگر اثرات مثبت ســرگردانی ذهنی بر خالقیت هســتند: «یافتههای پژوهش ما نشان میدهد که رابطه مثبت معنادار میان پرش ذهن و خالقیت، هوش و عملکرد وجود دارد». اریک شــوماخر، استاد روانشناسی و از محققان دیگر این مطالعه توضیح داد: «ممکن است افرادی با ذهن ســرگردان، ظرفیت مغزی باالیی داشته باشند و قادر نباشند جلوی ســرگردانی ذهنشــان را بگیرند».در ایــن تحقیق عملکرد مغز ۰۰۱ نفر با MRI بررســی شده اســت. در حالی که اسکن مغزی انجام میشد،

شــرکتکننده برای مدت پنج دقیقــه بر یک نقطه ثابت تمرکز کرده بودند. ســپس این دادهها با میزان خالقیت و نتایج پرسشنامهای درباره میزان سردرگمی روزانه شرکتکنندگان مقایسه شده است.پژوهشگران دریافتند کسانی که که ســرگردانی ذهنی بیشتری را گــزارش داده بودند، خالقترند و سیســتم مغزی کارآمدتری از آنها در دســتگاه MRI ثبت شده بود. آقای شوماخر با آوردن مثال از یافتههای پژوهشگران گفــت: «نتایج این تحقیق، من را به یاد پروفســوری میاندازد که نبوغ زیــادی دارد اما در دنیای خودش غرق است و بعضی اوقات به محیط اطرافش بیتوجه است. یا دانش آموزان مدرسهای که از همکالسیهای خــود به مراتب جلوتر هســتند و در حالیکه ممکن است همکالسیهایشــان چیزی را در پنج دقیقه یاد بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.