کشف دستگاه ریسندگی ساسانیان در عراق

Sobh Eqtesad - - News -

تیمی از باستانشناســان موفق به کشــف بقایای سوخته یک چرخ ریسندگی متعلق به دوره ساسانیان، تقریبا 1500 سال پیش، در سایت باستانشناسی سلیمانیه در شمال عراق شدند.

به گزارش آنا، درک ویک، سرپرســت این پژوهش، میگویــد: «هدف اصلــی از این حفــاری، تکمیل تاریخچه باســتانی ســرامیکهای این منطقه است. درک روند پیشرفت ســرامیکها، یکی از هدفهای طوالنی مدت محققان در دشــت شهریسور، دشت مرزی میان بینالنهرین با دو منطقه فرهنگ باستانی در شمال عراق و غرب ایران، بوده است».به گفته تیم تحقیقاتی، ســایت باستانشناسی سلیمانیه بهترین مکان برای مطالعه روند پیشــرفت سرامیکهاست. ویک در ادامه افزود: «با وجود این که سایت سلیمانیه کوچک اســت اما تپه بلندی دارد کــه ما مجموعه کاملی از قطعات ســرامیک را در آنجا پیدا کردهایم. به نظر میرســد که این تپه طی هزاره ســوم قبل از میالد مســیح، دوره اســالمی، قابل سکونت بوده است».با این حال تیم باستانشناسی انتظار نداشت

که بقایای ســوخته یک دســتگاه ریسندگی متعلق به دوران ساســانیان، قرن چهارم تا ششم میالدی، را پیــدا کنند. به گفته باستانشناســان، جنس این چرخ ریســندگی از سفال بوده اســت.ویک در این بــاره گفت: «عالوه بر بقایای ســوخته، تعداد زیادی پوشــش مومی، احتماال از رولهای پارچه، پیدا شده است که نشــان میدهد تولید پارچه در مقیاس باال در این مکان صورت میگرفته اســت»همچنین وی افزود: «همچنین دیوارهای سنگی و محکم یک تراس از دوره امپراتوری آشــوری نو، قرن نهم تا هفتم قبل از میالد مســیح، کشف شده است که نشان میدهد کارهای ساختوســاز بزرگی در این منطقه در حال انجام بوده اســت. ممکن است که این اماکن سکونی مرمت شده باشد تا در مجددا هزاره اول قبل از میالد مسیح مورد استفاده قرار بگیرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.